verkstan

VERKSTAN

    så här fungerar den  

I verkstan finns de påbörjade utkasten och idéerna, de lösningar som det ännu inte finns
instruktioner till. Många av dem är fortfarande kopplade till de skolor där de först skapades
och när de blir klara, flyttar de in i arkivet. Du söker på samma sätt som i Arkivet.

Om du ser något som du är särskilt nyfiken på, får du gärna låna ett utkast, hör av dig i så fall.

IDinnehålldokumenttypskolområde
001 Studieroplan   om | studieroplan | konsekvenstrappa elever
Bra att veta för elever, vårdnadshavare och för de som jobbar på skolan läs mer
Det är lättare att göra rätt när skolans regler och rutiner finns tydliogt nedskrivna.
rutin, översikt, policytrygghet
002 Vision   om | demo | mall | instruktion
Ett lite annorlunda sätt att förmedla en vision, detaljerad istället för en kort slogan läs mer
Tanken är att ge en mer målande beskrivning av den skola vi strävar mot att utveckla.
policyutveckling
003 Handlingsplan för elev   om | demo | mall | instruktion
En konkret överenskommelse med eleven och vårdnadshavarna om hur vi möter eleven i affekt. läs mer
När vi alla är helt enade, blir det lättare att prata om, utvärdera och kanske ändra det vi bestämt
rutin, plantrygghet
004 Krisplan   om | demo | mall | instruktion
Ett stöd vi kan ta fram när något svårt sker som ligger utanför våra vanliga rutiner läs mer
När ett krisläge inträffar är det skönt att kunna hämta hjälp av åtgärder man planerat under mer lugna förhållanden.
rutin, plantrygghet
005 Medarbetarsamtal   om | demo | mall | instruktion
Ett underlag för att ha ett strukturerat och målorienterat samtal. läs mer
mer beskrivning
rutin, mallpersonal, utveckling
006 FLUP   om | demo | mall | instruktion
Ett ekonomiverktyg för att kunna följa upp kostnader och utgifter. läs mer
Med tydligt periodiserade poster är det lättare att upptäcka och kunna hantera avviklser från budget.
verktyg, översikt, rutinekonomi
007 Uppdragsbeskrivningar   om | demo | mall | instruktion
Vad innebär det att ha olika roller på skolanläs mer
En tydlig överenskommelse över vad olika uppdrag innebär gör att det är lättare att följa upp
policy, organisationpersonal, utveckling
008Kalendarium  
Ett tydligt och överblickbart kalendarium skapar ordning hela terminen. läs mer
Tillsammans med mallen för ett kalendarium finns också rutiner som hjälper till att få in rätt saker i tid.
översiktterminsstart
009Terminsstart ledningsgrupp  
En checklista för det ledningen måste ordna inför nya läsåret. läs mer
En lista för överblick, avbockning och filtrering på olika personers uppgifter.
checklistaterminsstart
010Utrymningsrutiner  
Hur vi tränar med eleverna för att snabbt kunna utrymma skolan. läs mer
Det handlar både om utrymningsövningar, men också hur man pratar med klassen och tränar på egen hand med klassen.
rutintrygghet
011Verksamhetsplan  
En plan med fokus på konkreta aktiviteter och tydligt utsedda ansvariga.läs mer
En genomarbetad, kärnfull verksamhetsplan är en viktig motor i skolans utvecklings- och förbättringsarbete.
översikt, planutveckling
012Att göra terminsstart  
Checklistan för alla som jobbar på skolan. läs mer
Praktiska saker att ordna första veckan eftersommarlovet.
checklistaterminsstart
013Lönemodell vikarier  
En lathund för att kunna sätta rätt lön på timvikarier.
policypersonal
014Avräkningsperioder  
Ett verktyg för att kunna hantera lärares reglerade arbetstid. läs mer
En översikt och sammanställning av alla veckor i respektive avräkningsperiod.
verktyg, översikt, planpersonal, schema
015Mina prioriterade uppgifter  
En översikt av någons tilldelade uppgifter läs mer
Ett verktyg för att systematiskt kunna prioritera mellan olika uppdrag och uppgifter.
verktyg, översiktpersonal, utveckling
016Utvecklingsöversikt  
Samla, värdera och prioritera olika utvecklingsområden. läs mer
Ett verktyg för att systematiskt kunna välja ut vilka utvecklingsområden som har högst prioritet.
verktyg, översikt,utveckling
017Traditionsöversikt  
En översikt för att utse ansvariga och samla material att återanvända. läs mer
Ett effektivs sätt att få full koll på skolans alla återkommande traditioner och events.
översiktterminsstart, organisation
018Uppdragsöversikt  
En översikt av alla olika uppdrag på skolan. läs mer
Gör det lättare att veta vem man ska vända sig till, vilka som är med i olika arbetsgrupper.
översiktterminsstart, organisation
019Elevledda utvecklingssamtal  
Rutiner för att låta eleverna själva hålla i sitt utvecklingssamtal. läs mer
Tidsplaner, checklistor, elevmallar och annat som stödjer utvecklingssamtal med hög kvalitet.
checklista, rutin, processkartaelevstöd, utveckling
020Likabehandlingsplan  
En plan mot kränkande behandling och rutiner för att uppdatera den.
policy, plantrygghet
021Organisationsöversikt  
En dynamisk sida som visar var all personal på skolan arbetar. läs mer
Du kan enkelt sortera alla i den vy du behöver, till exempel arbetslag, närmaste chef eller yrkesroll.
översiktpersonal, terminsstart,
022Verktyg tjänstefördelning  
Ett översikt för att matcha alla tillgänglig lärare mot lektioner och andra uppgifter. läs mer
Med verktyget kan du både planera själva tjänstefördelningen, men också presentera resultatet för alla lärare.
verktygterminsstart, organisation
023Exit ticket  
Rutiner för skolledningens egna exit tickets. läs mer
Ett snabbt och enkelt sätt att följa upp gemensamma möten för att att se hur värdefulla de varit för de som var med.
rutinutveckling
024Återkommande  
Checklistor för ledningsgruppens återkommande uppgifter. läs mer
Ett system för att inte tappa bort det som behöver göras varje vecka och varje månad. Dels missar vi inte det vi behöver göra återkommande, dels slipper vi ha uppgifterna i bakhuvudet och kan lägga fokus på andra saker.
rutinutveckling, organisation
025Kontorsmallar  
En samling av små praktiska mallar inom olika områden.
mallorganisation
026Vikarierutiner  
En processkarta om hur vi täcker upp för frånvarande personal. läs mer
Steg för steg vad som behöver göras och vem som gör det, men också principer runt hur vi vikariesätter.
rutin, processkartapersonal, terminsstart, schema, organisation
027Egna enkäter  
Lätthanterade enkätunderlag för att kunna kartlägga skolans verksamhet. läs mer
Frågor, mallar och sammanställningsverktyg för till exempel feedback till lärare, elevtrivsel och återkoppling från vårdnadshavare.
verktygutveckling, enkätunderlag
028Rastvärdsrutiner  
Policy och praktiska råd för hur vi agerar på rasterna. läs mer
Saker att tänka på så att vi som rastvärdar möter eleverna på samma konsekventa sätt.
policy, rutintrygghet, orgaisation
029Mottagningskonferens nya elever  
Rutiner runt första mötet, när vi tar emot nya elever. läs mer
Checklista och frågeunderlag hjälper oss att vara systematiska när nya elever börjar hos oss.
rutin, processkartaterminsstart
030Rutin vid mobbning  
Hur vi praktiskt agerar när vi får kännedom om mobbning. läs mer
En processkarta med tydliga ansvar och aktiviteter, som gör att alla - elever, vårdnadshavare och personal - vet vad vi gör för att direkt få stopp på mobbning.
rutin, processkartatrygghet
031Pedagogisk lunch  
En policy för vad som gäller runt pedagogisk lunch för personalen.
policyorganisation
032Klasskonferens  
Ett verktyg för att samla in information runt eleverna inför en klasskonferens. läs mer
Med en tydlig översikt är det lättare att systematiskt gå igenom det man behöver i varje klass.
verktyg, rutin, översiktelevstöd
033Rutiner polisanmälan  
En policy runt hur och när vi polisanmäler händelser. läs mer
Det är viktigt att personal, vårdnadshavare och elever i förväg vet hur vi hanterar förseelser och brott.
policy, rutintrygghet
034Rutiner runt RAM-tider  
Ett sätt att samla in och sammanställa lärares reglerade tider. läs mer
Med en bra översikt är det lättare att boka möten och veta när man kan söka upp lektionsfria lärare.
verktyg, rutinterminsstart
035Rutiner runt pedagogisk planering  
Mallar och gemensamma rutiner för att lättare kunna dela bra lektionsupplägg. läs mer
Med gemensamma rutiner runt pedagogisk planering är det också lättare att involvera eleverna.
rutin, processkartautveckling, terminsstart,
036Rutiner runt kränkande behandling  
Hur vi praktiskt agerar om en elev utsätts för kränkande behandling.
rutin, processkartatrygghet
037Screeningplan  
Vilka tester vi genomför och hur vi sammanställer dem. läs mer
Med tydliga rutiner runt screening blir den inte bara ett sätt att följa upp elever som behöver mer stöd, utan hjälper oss att få överblick av kunskapsnivåerna i hela klasser.
planelevstöd, utveckling
038Kontinuerligt förbättringsarbete  
Praktiska rutiner för att vidareutveckla återkommande aktiviteter. läs mer
En modell för att systematiskt samla och spara erfarenheter från olika arrangemang och sedan använda dem för att förbättra nästa tillfälle.
rutin, modellutveckling
039Rutiner runt modersmål  
Alla aktiviteter runt organisationen av undervisningen i modersmål.
rutin, processkartaorganisation
040Ordningsregler  
Tydliga ordningsregler för alla elever och vuxna på skolan. läs mer
En modell för att både ha tydliga övergripande principer, men också kunna ge raka besked om faktiska regler.
policytrygghet
041Händelserapport  
En modell för att hantera händelser som vi måste följa upp. läs mer
Med rutiner utifrån en fast rapportmall, är vi säkra på att alla berörda blir informerade.
mall, policy, rutin, modelltrygghet